ĐẦM

 Đầm cổ tròn 2 tà thêu hoa, tay loe Đầm cổ tròn 2 tà thêu hoa, tay loe
 Đầm cổ tròn 2 tà thêu hoa, tay loe Đầm cổ tròn 2 tà thêu hoa, tay loe
 Đầm midi cổ tròn thêu hoa, tay phồng Đầm midi cổ tròn thêu hoa, tay phồng
 Đầm suông thêu kết hoa tinh tế Đầm suông thêu kết hoa tinh tế
 Đầm cổ tròn 2 tà thêu hoa, tay loe Đầm cổ tròn 2 tà thêu hoa, tay loe
 Đầm suông thêu kết sang trọng Đầm suông thêu kết sang trọng
 Đầm suông cổ kết hạt châu, tay ngắn Đầm suông cổ kết hạt châu, tay ngắn
 Đầm suông thêu, cổ tròn, tay phồng Đầm suông thêu, cổ tròn, tay phồng
 Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo
 Đầm suông cổ tròn họa tiết, tay bèo Đầm suông cổ tròn họa tiết, tay bèo
 Đầm cổ tròn 2 tà họa tiết, tay loe Đầm cổ tròn 2 tà họa tiết, tay loe
 Đầm cổ tròn 2 tà họa tiết, tay loe Đầm cổ tròn 2 tà họa tiết, tay loe
 Đầm cổ tròn 2 tà họa tiết, tay loe Đầm cổ tròn 2 tà họa tiết, tay loe
 Đầm suông cổ tròn họa tiết, tay bèo Đầm suông cổ tròn họa tiết, tay bèo
 Đầm suông cổ tròn họa tiết, tay bèo Đầm suông cổ tròn họa tiết, tay bèo
 Đầm suông cổ tròn họa tiết, tay bèo Đầm suông cổ tròn họa tiết, tay bèo