Đầm suông

 Đầm suông cổ kết hạt châu, tay ngắn  Đầm suông cổ kết hạt châu, tay ngắn
 Đầm suông cổ kết hạt châu, tay ngắn  Đầm suông cổ kết hạt châu, tay ngắn
 Đầm suông cổ kết hạt, tay ngắn  Đầm suông cổ kết hạt, tay ngắn
-60%
 Đầm suông cổ tròn cách điệu, in họa tiết tay lửng  Đầm suông cổ tròn cách điệu, in họa tiết tay lửng
 Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo  Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo
Hết hàng
 Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo  Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo
 Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo  Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo
 Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo  Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo
 Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo  Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo
 Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo  Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo